TTM 2018
Aktualizacja GTO PC
Aktualizacja GTO PC
Urządzenia po regeneracji - okazje!
Nowe za stare!
Promocja trwa.
Ciężarki do obciążania samochodu
Progeo 3D - NOWOSĆ!

Przyrząd 3D do samochodów osobowych z kamerami IR.

Previous Next Play Pause
TTM 2018 TTM 2018
Aktualizacja GTO PC Aktualizacja GTO PC
Urządzenia po regeneracji - okazje! Urządzenia po regeneracji - okazje!
Nowe za stare! Nowe za stare!
Ciężarki do obciążania samochodu Ciężarki do obciążania samochodu
Progeo 3D - NOWOSĆ! Progeo 3D - NOWOSĆ!


Aktualności

Równomierne, szybkie i stabilne nagrzewanie detali. Sprawdź nowość w naszej ofercie - podgrzewacz indukcyjny Inductor 1,5

Czy wiesz, że...

... przy po­mia­rze geo­me­trii kół mo­gą wy­stą­pić przy­pad­ki, że wiel­kość ko­ła lub nie zde­mon­to­wa­ne (na czas po­mia­ru) spoj­le­ry sa­mo­cho­du unie­moż­li­wia­ją prze­pro­wa­dze­nie po­mia­ru. W ta­kim przy­pad­ku na­le­ży ob­ni­żyć ze­spo­ły po­mia­ro­we wy­ko­rzy­stu­jąc do te­go ce­lu przed­łu­ża­cze.

Mon­tu­je się je (usta­wia­jąc w po­zy­cji pio­no­wej przy po­mo­cy po­ziomic) na trzpie­niach za­cis­ków. Na tak przy­go­to­wa­ne przed­łu­ża­cze za­kła­da się zespoły pomiarowe.

Teoria

W numerze 5'02 Auto Moto Serwisu ukazała się pierwsza część artykułu poświęconego komputerowym przyrządom do pomiaru geometrii kół i osi samochodów osobowych i dostawczych. Było to omówienie różnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w budowie zespołów pomiarowych i ich znaczenia dla użytkownika. Część druga przedstawia cechy oprogramowania wykorzystywane w przyrządach komputerowych oraz pozostałe wyposażenie wchodzące w skład takich urządzeń.

Więcej teorii