Dotacje Unijne

Znaczące ulepszenie wyrobu – przyrządu GeoTest 60, poprzez opracowanie pakietu modernizacyjnego, pozwalającego na wydłużenie życia, znajdujących się w eksploatacji przyrządów GeoTest 60 do kontroli geometrii ustawienia kół samochodów.


Czy wiesz, że...

... przy po­mia­rze geo­me­trii kół mo­gą wy­stą­pić przy­pad­ki, że wiel­kość ko­ła lub nie zde­mon­to­wa­ne (na czas po­mia­ru) spoj­le­ry sa­mo­cho­du unie­moż­li­wia­ją prze­pro­wa­dze­nie po­mia­ru. W ta­kim przy­pad­ku na­le­ży ob­ni­żyć ze­spo­ły po­mia­ro­we wy­ko­rzy­stu­jąc do te­go ce­lu przed­łu­ża­cze.

Mon­tu­je się je (usta­wia­jąc w po­zy­cji pio­no­wej przy po­mo­cy po­ziomic) na trzpie­niach za­cis­ków. Na tak przy­go­to­wa­ne przed­łu­ża­cze za­kła­da się zespoły pomiarowe.

Teoria

W numerze 5'02 Auto Moto Serwisu ukazała się pierwsza część artykułu poświęconego komputerowym przyrządom do pomiaru geometrii kół i osi samochodów osobowych i dostawczych. Było to omówienie różnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w budowie zespołów pomiarowych i ich znaczenia dla użytkownika. Część druga przedstawia cechy oprogramowania wykorzystywane w przyrządach komputerowych oraz pozostałe wyposażenie wchodzące w skład takich urządzeń.

Więcej teorii