Parametry opisujące geometrię ustawienia kół samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep: (definicje praktyczne)

 • OŚ SYMETRII RAMY POJAZDU, to linia przebiegająca przez środki belek poprzecznych ramy.
 • OŚ GEOMETRYCZNA JAZDY, to prosta (dwusieczna) dzieląca kąt zbieżności całkowitej kół tylnych na dwa równe kąty.
 • KĄT POCHYLENIA KOŁA, to kąt zawarty pomiędzy pionem a płaszczyzną boczną koła. Jeżeli przy widoku pojazdu z przodu lub z tyłu górna część koła pochylona jest na zewnątrz, to pochylenie jest dodatnie (rys.1). Podczas tego pomiaru koła przednie pojazdu powinny znajdować się w położeniu do jazdy na wprost.
 • KĄT POCHYLENIA OSI SWORZNIA ZWROTNICY, to kąt zawarty pomiędzy pionem a rzutem osi sworznia na płaszczyznę pionową prostopadłą do osi symetrii pojazdu (patrząc od przodu lub od tyłu pojazdu )(rys.3). Kąt ten jest dodatni, gdy rzut osi sworznia wychylony jest swoją górną częścią w kierunku osi symetrii pojazdu (tak, jak na rysunku).
 • KĄT WYPRZEDZENIA OSI SWORZNIA ZWROTNICY, to kąt zawarty pomiędzy pionem a rzutem osi sworznia na pionową płaszczyznę równoległą do osi symetrii pojazdu (patrząc z boku pojazdu) (Rys.4). Kąt ten jest dodatni, gdy rzut osi sworznia pochylony jest w kierunku przodu pojazdu (tak, jak na rysunku).

   

Geometria-ciężarowe - rys.1 Geometria-ciężarowe - rys.2
 
Geometria-ciężąrowe - rys.3 Geometria-ciężarowe - rys.4

 

 • ZBIEŻNOŚĆ CAŁKOWITA KÓŁ (PRZEDNICH BĄDŹ TYLNYCH), to kąt zawarty pomiędzy płaszczyznami bocznymi obydwu kół tej samej osi, mierzony w płaszczyźnie poziomej (rys.5). Parametr ten może być również podany w mierze liniowej. Wtedy jest to różnica między odległościami obręczy kół samochodu, znajdujących się na tej samej osi (przedniej lub tylnej), mierzona z tyłu i z przodu obrzeży obręczy w płaszczyźnie poziomej. Zbieżność całkowita jest dodatnia, jeżeli przecięcie obydwu płaszczyzn bocznych kół następuje przed osią mierzonych kół (patrząc w kierunku jazdy pojazdu) a ujemna, gdy przecięcie wystąpi za osią.
 • ZBIEŻNOŚĆ POŁÓWKOWA KÓŁ (PRZEDNICH BĄDŹ TYLNYCH), to dokładnie arytmetyczna połowa wartości zbieżności całkowitej z zachowaniem znaku (dodatniego lub ujemnego) tej zbieżności (rys.6). Jest to kąt zawarty między płaszczyzną boczną koła i osią, względem której odbywa się pomiar (osią symetrii lub geometryczną osią jazdy).
 • KĄT ODCHYLENIA OSI GEOMETRYCZNEJ JAZDY OD OSI SYMETRII RAMY POJAZDU, to kąt zawarty pomiędzy osią geometryczną jazdy a osią symetrii pojazdu. Kąt ten jest dodatni, jeżeli oś geometryczna jazdy odchylona jest w lewo od osi symetrii ramy pojazdu (rys.2).
 • KĄT NIEPROSTOPADŁOŚCI OSI KÓŁ DO OSI RAMY, to kąt zawarty między osią kół i linią prostopadłą do osi symetrii ramy pojazdu. Kąt nieprostopadłości jest dodatni, jeżeli (patrząc w kierunku jazdy pojazdu) koło prawe wyprzedza koło lewe (rys.7).

 

Geometria-ciężarowe - rys.5 Geometria-ciężarowe - rys.6
 
Geometria-ciężąrowe - rys.7 Geometria-ciężarowe - rys.8

 

 • BOCZNE PRZESTAWIENIE KÓŁ, to różnica odległości dwóch płaszczyzn, w których leżą krawędzie obręczy kół od osi symetrii ramy. Przestawienie boczne kół jest dodatnie jeżeli dalej od osi symetrii ramy znajduje się koło prawe (rys.8).
 • KĄT NIERÓWNOLEGŁOŚCI OSI KÓŁ, to kąt jaki tworzy rozpatrywana oś kół z osią bazową. (rys.9).
 • RÓŻNICA KĄTÓW SKRĘTU KÓŁ PRZY SKRĘCIE KOŁA ZEWNĘTRZNEGO O 20°, to różnica kątów skrętu koła wewnętrznego i zewnętrznego przy takim skręcie kół, przy którym koło zewnętrzne uzyska skręt 20°.(rys.10).
 • MAKSYMALNY KĄT SKRĘTU KÓŁ, to największy możliwy do uzyskania danym kołem (lewym lub prawym) skręt wewnętrzny i zewnętrzny (rys.11 i 12).
 • KĄT SUMARYCZNY, to arytmetyczna suma kąta pochylenia danego koła przedniego i kąta pochylenia odpowiadającego mu sworznia zwrotnicy.

 

Geometria-ciężarowe - rys.9 Geometria-ciężarowe - rys.10
 
Geometria-ciężąrowe - rys.11 Geometria-ciężarowe - rys.12