Dotacje Unijne

Znaczące ulepszenie wyrobu – przyrządu GeoTest 60, poprzez opracowanie pakietu modernizacyjnego, pozwalającego na wydłużenie życia, znajdujących się w eksploatacji przyrządów GeoTest 60 do kontroli geometrii ustawienia kół samochodów.


Czy wiesz, że...

... przed po­mia­rem geo­me­trii usta­wie­nia kół na­le­ży spraw­dzić ciś­nie­nie po­wie­trza w nie na­grza­nym (nie bez­po­śre­dnio po jeź­dzie) ogu­mie­niu, czy jest zgo­dne z po­da­nym przez pro­du­cen­ta. Je­że­li opo­ny są na­grza­ne na­le­ży od­cze­kać aż ostyg­ną. Je­śli ciś­nie­nie od­bie­ga od no­mi­nal­ne­go, na­le­ży je do­pro­wa­dzić do wła­ści­we­go z na­stę­pu­ją­cą dok­ła­dno­ścią:

± 0,01 MPa przy wy­ma­ga­nym ciś­nie­niu do 0,3 MPa
± 0,02 MPa przy wy­ma­ga­nym ciś­nie­niu po­nad 0,3 MPa.

Teoria

W numerze 5'02 Auto Moto Serwisu ukazała się pierwsza część artykułu poświęconego komputerowym przyrządom do pomiaru geometrii kół i osi samochodów osobowych i dostawczych. Było to omówienie różnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w budowie zespołów pomiarowych i ich znaczenia dla użytkownika. Część druga przedstawia cechy oprogramowania wykorzystywane w przyrządach komputerowych oraz pozostałe wyposażenie wchodzące w skład takich urządzeń.

Więcej teorii